กรมการขนส่งทางบก มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

อัพเดท : 14 ม.ค. 2563

“กรมการขนส่งทางบก มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้ทัดเทียมนานาชาติ”

13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร คุณกาญจนา นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บริหาร บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

มาตรฐาน Q Mark มีข้อกำหนดที่ครอบคลุมการดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่

(1) ด้านองค์กร

(2) ด้านปฏิบัติการขนส่ง

(3) ด้านพนักงาน

(4) ด้านยานพาหนะ

(5) ด้านลูกค้าและภายนอก

โดยมาตรฐาน Q Mark นี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ