เราคือใคร

ด้วยประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถบรรทุก รวมถึงการบริหารการขนส่งสินค้าของคุณจักร นพวงศ์ ณ อยุธยา
กอปรกับประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการของคุณชลาวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งทั้งสอง ของกลุ่มบริษัทศิชา
โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขนส่งสินค้าแช่เย็นและสินค้าแช่แข็งอย่างมีคุณภาพ จึงได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด ขึ้น ในปี พ.ศ. 2536

บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น และสินค้าแช่แข็ง ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ สะอาด รวดเร็ว และตรงต่อเวลา
ด้วยความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้บรรทุกให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ศิชาการาจ จำกัด

คุณจักร นพวงศ์ ณ อยุธยา หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทศิชา ผู้ชำนาญการด้านการซ่อม บำรุงรักษารถยนต์ทั่วไป ได้เปิดให้บริการการซ่อมบำรุงรถยนต์ทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยในนามของ “อู่ศิชา”
จากนั้นคุณจักรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการขนส่งสินค้าที่ดีนั้นต้องมาจากการดูแลรักษารถขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดี มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด จึงได้เริ่มหันมาศึกษาและดูแลระบบการซ่อมบำรุงของรถขนส่งสินค้า
และได้เริ่มก่อตั้ง “บริษัท ศิชาการาจ จำกัด” ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน

บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด

ด้วยประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรถบรรทุกของคุณจักร นพวงศ์ ณ อยุธยา กอปรกับ ประสบการณ์ด้านการทำงานและการบริหารงานของคุณชลาวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด” ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อให้บริการด้านการขนส่งสินค้าแช่เย็น ขนส่งสินค้าแช่แข็ง โดยเริ่มต้นจากการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และค่อย ๆ เริ่มออกสู่ประเทศใกล้เคียง โดยปัจจุบัน บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด ชำนาญเส้นทางการขนส่งสินค้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย และยังรวมไปถึงการขนส่งสินค้าแช่เย็น และการขนส่งสินค้าแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท กายขนส่ง จำกัด

บริษัท กายขนส่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ด้วยความตั้งใจจะให้บริการการขนส่งสินค้าตู้แห้ง โดยเริ่มต้นจากการขนส่งจักรยานตราจระเข้ทั่วประเทศไทย ต่อมาด้วยการขนส่งสินค้าแช่เย็น และขนส่งสินค้าแช่แข็งที่มีความต้องการสูง จึงได้ปรับเปลี่ยนจากรถขนส่งสินค้าตู้แห้ง มาให้บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น และขนส่งสินค้าแช่แข็งในที่สุด